Diretoria

Diretoria Executiva:


Presidente: Paulo Hirai
Vice-Presidente: Nivio Rigos
Diretor Administrativo: Celso Yamamoto
Diretor Financeiro: Tutomu Sakoda
Diretor Internacional: Jun Sakakura
Secretário Geral: Inacio Shibata

 

Conselho Deliberativo (titulares):


João Shiguetomi Matsuda
Fabio Luiz Affonso
Lidia Yamashita
Kioshi Shimizu
Kenji Oshiro
Jorge Yamashita
Emiko Tasato
Eiki Shimabukuro
Ricardo Iwasaki

 

 

Conselho Deliberativo (Suplentes):

Marco Antonio Cadamuro
Antonio M Clare Almeida
João Batista Sundfeld
Savio Capelossi

 

Conselho Fiscal:

 

Titulares:
Luciano Mazza
Nestor Soares Tupinambá
Fumiaki Uemura

 

Suplentes:
Yocito Fukuda
Roberto Eiji Kimura
Adolfo Menezes Melito